അല്‍ പ്രവാസി… നട്ടെല്ല് ഉള്ളവർ പ്രശംസിക്കും അതില്ലത്തവര്‍ വിമര്‍ശിക്കും 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩#dyfi #cybertruck #sagavu

@sheme5386

അല്‍ പ്രവാസി… നട്ടെല്ല് ഉള്ളവർ പ്രശംസിക്കും അതില്ലത്തവര്‍ വിമര്‍ശിക്കും 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩#dyfi #cybertruck #sagavu

♬ Original Sound – Unknown
Tiktok by Sheme5386

Read it Too  Transport Evolved - Test Ride in an Aptera

By admin